Forntidshistoria

Landet söder om Vänern & Landet Vädermark

Götalandshypotesen I här presenterade böcker har jag, baserat på tidighistoriskt källmaterial av skiftande kvalitet, studerat götisk forntidshistoria från istid till Birger jarl. I källmaterialet har jag sökt tolka återkommande samband s.k. invarianser, (regelmässighet) vilket stärker källvärdet för ett skeende eller en händelse. Bedömningar av sannolikheter, kopplade till logik och trovärdighet har varit ledstjärnor i arbetet. Resultaten skall ses som presumtiva sanningar.
Mina böcker kan ses som en fortsättning – en alternativ historieframställning efter den hårda och berättigade källkritik som Curt och Lauritz Weibull framförde för ett antal år sedan. Den tidens kritik innehöll inte någon större grad av alternativ till den rådande historieuppfattningen, vilket jag anser att mina böcker gör. Även Verner Lindblom och jag har tidigare gett ut en skrift bestående av vad vi anser nödvändig och berättigad kritik mot svensk forntidshistorisk forskning.

Se "Vitbok" nedan:

Recension av del 3 (2016)

Recension av del 1 och 2 (2014, 2014)


Bibliotekstjänst (Michael Economou)

I denna den första av två böcker presenteras en så kallad alternativ arkeologiskhistorisk framställning av Götalands förflutna av Bengt Råsled, med erfarenheter från näringsliv, utbildningsväsende, arkeologi och forntidshistoriks forskning. Genom djupdykningar i geologi, arkeologi, myter och religion speglas traktens maktförhållanden och samhällsutveckling. Boken går att se dels som en gedigen, kärleksfull och ambitiös dokumentation av källor och forntida platser, dels som ett forum för hypoteser, till exempel den om Ranstena stensättning i Askeberga, vilken Råsled presenterar som en runhall. Denna och andra presenterade teorier är fascinerande och tankeväckande, om en inte alltigenom övertygande eller vetenskapligt bevisförda. Internationella utblickar till bland annat Ravenna, Irland och romarriket bidrar till att göra framställningen ännu intressantare. Den kortfattade men nödvändiga inledningen, vilken diskuterar källmaterialets brister och möjligheter, går, liksom framställningen i stort, att problematisera utifrån akademiska principer, men allt fungerar i den icke-akademiska kontext i vilken Råsled placerar sin text. Johnny Hagberg, Morgan Nilsson och Verner Lindblom har bidragit med texter.
Bengt Råsled fortsätter i denna andra bok om Götalands förflutna sin kärleksfulla gärning genom ambitiös dokumentation av och diskussion om en historia, som det enbart finns fragmentarisk kunskap om. Här återkommer och fördjupas somt som nämndes i första boken; till exempel materialet om den i Ravenna begravde Theoderik, som kan ha anknytning till de götar/goter vilka utvandrat till södra Europa. Några av de internationella kontakterna, antydda i första boken, presenteras utförligare tillsammans med andra utblickar mot Europa. Till det intressantare hör avsnittet om kvädet Beowulf, vilket kan ha haft en hövding från Götaland som förebild. Råsled gör, tillsammans med Verner Lindblom, detta rätt trovärdigt, om än inte säkerställt. I avsnitten om makt- och samhällsutveckling stärks argumenteringen för att Svea rikes vagga stod i Väster- och Östergötland. Man kan också i denna del problematisera och ifrågasätta några resonemang men man kommer inte ifrån att Råsled dryftar viktiga tankegångar i sin icke-akademiska kontext.

Lidköpingsnytt

Bengt Råsled, Lidköpingssällskapets i Stockholm sekreterare, arkeolog och tidighistoriker är en flitig författare och idog forskare, trots att han passerat pensionsåldern för flera år sedan. Efter ett framgångsrikt yrkesliv med inriktning på teknik i olika sammanhang sadlade han om och började på allvar ägna sig åt historia och arkeologi, vilket ledde till ett intensivt författarskap.
Stig Lundström, ordförande i Lidköpingssällskapet i Stockholm, anmäler här bokverket ”Landet söder om Vänern”.
Under perioden 2007-2012 gav Bengt Råsled ut fem verk i ämnet, varav två tillsammans med den nu 96-årige Verner Lindblom i Götene. Lindblom kan med fog sägas vara nestorn i arkeologiska sammanhang som rör Sveriges tidigaste historia, skapare av ”Götalandshypotesen”. Råsled betraktar Lindblom som sin mentor. Att ägna sig åt hembygdens historia ur flera aspekter och Sveriges statsbildning är bådas passion. ...fortsätt läsa

Vitbok (2012)

Lexikon (2011)

Medförfattaren Verner Lindblom är forskaren och debattören som skapade den idag bekräftade "Götalandshypotesen".

I Västgöta tidningar: Falköpings-Tidning, Västgtötabladet och Skaraborgs Läns Tidning finns följande recension införd under jul-nyårsperioden 2010-2011.

Ytterligare recensioner/presentationer av Lexikonet finns under samma period införda i Nya Lidköpings-Tidningen, Skaraborgs Allehanda, Mariestads-Tidningen och Skaraborgsbygden.

Var finns böckerna? Se Försäljning och Distribution på Litteratursidan.