Valmonarki

Från arvkungadöme till valmonarki efter blivande drottning Viktoria!

Prinsessan Estelle kan i framtiden bli drottning, men i konkurrens med andra kunga- och drottningkandidater.

När vår nuvarande kronprinsessa Viktoria en gång i tiden avgår som drottning är det ett lämpligt och ett optimalt tillfälle att omvandla vårt statsskick från arvkungadöme till valmonarki. Detta utan att ändra statsformen till republik. Vi behåller begreppen Kung och Drottning. Drottningens make kallas för drottninggemål och kungens maka kallas kungagemål. De erhåller förslagsvis titlarna hertig och hertiginna. Inga prinsessor eller prinsar utses. Kungen eller drottningen väljs vid allmänna val för en tidsperiod av förslagsvis två mandatperioder eller fram till pensionsålder. Vid uppenbart vanstyre skall en ”vräknings-&” kunna åberopas.
          Valmonarkin återknyter till 1200-talets Äldre Västgötalag med bestämmelser om kungaval: ”Swear agho konongh at taka ok swa at wraekae.” - Svenskar äga konung välja så och vräka”, vilket i modern tappning skulle kunna uttryckas som att ”Svenskar” äger välja kung eller drottning samt bestämma deras ämbetsperioder”. Från 1100-talet kommer också stadgandet att göra åtskillnad mellan kronans gods och det s. k. patrimoniet (fädernearvet), vilket bör tillämpas även på 2000-tale t. Kung Knut Eriksson gjorde t. ex. en klar distinktion mellan egendom som han innehade ex paterna successione (på grund av fädernearv), och sådan, som han disponerade över ex regio iure (på grund av kunglig rätt). Övertaliga slott kan säljas på marknaden.

"Det går inte att motivera att man skall kunna ärva det där jobbet. Det blå blodet kan vi glömma. Det lär komma av blåakiga ådror på finlemmade personers händer."
"En adelsman var ursprungligen en man, en entreprenör som stred för kung och fosterland med egen makt, ära och rikedom som förväntad belöning."

Utöver uppgiften att representera Sverige inom landet och utomlands d.v.s. att vara landets gallionsfigur i ordets bästa bemärkelse bör monarken i den nya författningen inneha specifikt ansvar, tilldelas en statsuppgift. Som vice monark utses lämpligen talmannen. Apanage utgår till monarkfamiljen med omyndiga barn. Efter avslutad ämbetsperiod utgår pension.
          Folket behöver fortfarande ”bröd och skådespel” och en slags överhet att se upp till. Därför bör valet av monark stadfästas med en modern form av kröning och även med pompa och ståt. Det är en drottning eller en konung svenska folket då har valt!
          Kandidater till ämbetet kan utses av exempelvis Akademierna samt godkännas av riksdagen före folkets allmänna val av monark. Alla svenska medborgare kan kvalificera sig. Någon valkampanj skall inte ske men väl en kandidatpresentation, då det i huvudsak är vem personen är och vad personen har åstadkommit som avgör valet. Det är ingen politiker vi väljer men Sveriges kung eller drottning skall ha rätt att yttra sig i alla frågor.

Prinsessan Estelle kan, vid första monarkvalet, erhålla en för henne vikt kandidatur. Är hon då lämplig och villig, samt får en röstmajoritet i allmänna val, har vi på ett smidigt och demokratiskt sätt, för första gången i svensk historia, erhållit en folkvald drottning med, krasst uttryckt, på fädernet en man av folket från Ockelbo och på mödernet en drottning av tysk invandrarbakgrund.

Bengt Råsled 2014